انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد! أودنه ساندروُل

هنرستان فنی و حرفه ای

 

 

عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصيلي و شغل
بايد توجه داشت دانش‌آموزان قبولي پايه ي اول نظري وارد مرحله انتخاب رشته ‌شده كه اين انتخاب، نقش سازنده‌اي درزندگي فردي واجتماعي وشغلي آينده آنها ايفا مي كند.
با توجه به اينكه افراد جامعه از نظر عوامل فردي و محيطي با هم متفاوتند،انتخاب عاقلانه يك شغل متأثر از سه عامل است:
فرد،شناخت دقيق‌‌و روشني از خود (استعدادها، علايق، آرزوها، تواناييها، محدوديتها وعلل آنها)داشته باشد.
به شرايط موفقيت،مزايا،فرصت ها،نتايج،خطوط وجهات مختلف كاروخسارت ها آگاهي داشته باشد.
ارتباط و استدلال صحيحي بين اين دو دسته از عوامل و حقايق برقرار كند.
استعداد و توانايي هاي ذهني: استعداد يك توانايي بالقوه و مجموعه‌اي از قابليت ها است كه در انجام كارها موجب شايستگي فرد مي شود، با توجه به اينكه استعداد افراد گوناگون بوده و تفاوت هاي زيادي دارند،شناخت استعدادها،مهمترين گام در راه استفاده ي صحيح از آن است لذا دانش آموزان با شناختي كه از توانايي هاي بالقوه ي خويش دارند، مي توانند در انتخاب رشته ي مناسب و دلخواه خويش موفق شوند.

عوامل فردي
علايق و رغبت هاي تحصيلي: علايق و رغبت هاي تحصيلي امور جداي از هم نيستندو معمولاً افراد به اموري علاقه نشان مي دهند كه توانايي بيشتري براي انجام آن دارند. شناخت رغبت هاو علايق در سرنوشت افراد تأثير بسزايي دارد. رغبت،مجذوب شدن به فعاليت و پي‌گيري آن است و موجب احساس رضايت فرد مي شود و علاقه باعث نشاط و شادي است و كار را در نظر فرد ارزنده جلوه مي دهد و به پرورش توانايي هاي او كمك مي كند.
ويژگي هاي شخصيتي: شخصيت به معناي نحوه ي رفتار فرد و تركيبي از خصوصيات‌ جسمي ‌وذهني ‌واجتماعي اوست. رفتاري كه‌ از فرد سرمي‌زند گوياي شخصيت او بوده و انسانها از نظر خصايص با يكديگر متفاوت هستند.فرد با توجه به شخصيتي كه دارد، امكان موفقيت در رشته ي تحصيلي يا شغلي خود را فراهم مي نمايد كه احتمالاً فرد ديگري نتواند آن را كسب كند.لذا بعضي مشاغل احتياج به صبر و بردباري و برخي ديگر نياز به قدرت روحي و مقابله دارد. در حقيقت انتخاب شغل نوعي ارائه ي شخصيت است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
اطلاعات و معلومات تخصصي: كسب اطلاعات و معلومات تخصصي ونيمه تخصصي امكان دست‌يابي به شغل مناسب را افزايش مي‌دهد و راه يابي به تحصيلات دانشگاهي و مراكز آموزش عالي را فراهم مي نمايد.
جنسيت و شرايط جسماني: امروزه گرچه تفاوت بين زن و مرد در انتخاب شغل به تدريج در حال منسوخ شدن است اما بعضي از مشاغل نسبت بيشتري از يك نوع جنس را به خود اختصاص داده است. انتخاب شغل به توانايي هاي روحي و جسمي افراد مربوط مي شود و سلامت جسماني از عوامل موثر در انتخاب رشته و شغل محسوب مي شود.


عوامل محيطي
خانواده: افراد، بر اساس روابط متقابل اعضاي خانواده و فضاي حاكم بر آن شكل مي‌گيرند.محيط زندگي و خانواده مي تواند موجبات پيشرفت يا محدوديت فرد را فراهم كند. مشكلات خانواده به طور مستقيم وغير مستقيم در زندگي افراد خانواده تأثير دارد و دانش آموز بايد با در نظر گرفتن شرايط و امكانات موجود در جهت انتخاب رشته ي تحصيلي و شغل مناسب تلاش نمايد.
شرايط اجتماعي: نيازهاي اجتماعي و اقتصادي هر جامعه بنابر مقتضيات زمان و پيشرفت هاي صنعتي و تكنولوژيكي تغيير مي يابد و بازار مشاغل نيز متناسب با آن در حال نوسان است. لذا بايستي در انتخاب رشته و شغل آينده به نيازهاي اجتماعي و اقتصادي هر منطقه توجه خاصي مبذول گردد.


براي احراز شغل آينده در رشته هاي فني و حرفه اي خصايص و توانايي هاي زير مورد نياز است
الف)نيازمندي هاي بدني:
1- قدرت و سلامت جسماني
2- توانايي و مقاومت در برابر خستگي
3- سرعت استفاده از اعضاي بدن به ويژه دست ها
4- قدرت جسماني براي انجام كار با انواع ماشين آلات وموتورها
5- هماهنگي بين اعضاي بدن به ويژه چشم و دست

ب)نيازمندي هاي حسي و ادراكي:
1- دقت و قدرت تشخيص در هر يك از خواص پنجگانه
2- سرعت ادراك


ج)نيازمندي هاي رواني:
1- سرعت انتقال(هوش)
2- قدرت استدلال(قياسي-استقرايي)
3- استعداد تجسم فضايي
4- استعداد تجزيه و تحليل داده ها و آمار
5- استعداد طراحي و انتقال

د)مهارت هاي تحصيلي:
1- داشتن اطلاعات رياضي و آماري
2- سلامت و رواني كلام در حد امكان در زبان خارجي
3- داشتن اطلاعات تخصصي اوليه
4- داشتن مهارت گفتاري در زبان فارسي
5- داشتن مهارت نوشتاري به زبان فارسي

ه)نيازمندي هاي عاطفي و شخصيتي:
1- قدرت تحمل دشواري كار تحت فشارهاي رواني
2- قدرت انطباق و سازگاري با محيط كار
3- قدرت كنترل و تسلط به خويشتن
4- ثبات عاطفي

ز)نيازمندي هاي شخصي و اجتماعي:
1- درك رفتار ديگران
2- متانت و بردباري در امور
3- سازگاري با محيط
4- رفتار مطلوب


و)علايق و رغبت هاي مورد نياز:
1- علاقه به امور فني ، مكانيكي و ماشين آلات
2- علاقه به تحقيقات و پژوهش
3- علاقه به تحول و تغييرات
4- علاقه به كنجكاوي و جستجو
5- علاقه به امور هنري
6- علاقه به خدمات عمومي
7- علاقه به افكار و انديشه هاي انتزاعي


آموزشهاي فني و حرفه اي و تحصيل در هنرستان موجب آثار زير مي گردد
اشتغال زايي
كسب منابع اقتصادي(درآمد زايي)
كسب مهارت
افزايش اعتماد به نفس ، خودباوري و مسووليت پذيري پس از توانايي انجام مهارت
پر كردن اوقات فراغت
تقويت بهداشت رواني
تحقق آموزش عملي و عيني
ايجاد زمينه خلاقيت و ابتكار


شاخه ي فني و حرفه اي:
 اين شاخه مشتمل بر سه زمينه ي صنعت، خدمات و كشاورزي است و هر زمينه داراي چندين رشته است.

 58 واحد از دروس عمومي و پايه ي اين شاخه در همه رشته ها به صورت مشترك ارائه مي شود و دروس اختصاصي براي هر رشته، حداكثر 39 واحد است.

 واحدهاي آموزشي مجري اين شاخه،«هنرستان»ودانش آموزان آن«هنرجو»و دبيران تخصصي آن«هنرآموز»ناميده مي‌شوند.

ضوابط و شرايط ورود به شاخه فني و حرفه اي

1- داشتن‌كارنامه قبولي پايه اول دوره متوسطه(به‌جزرشته‌موسيقي)

2-  احرازشاخه‌فني‌و حرفه اي در نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي

3-  رعايت شيوه نامه ثبت نام سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

عناوين زمينه ها و  رشته هاي هنرستان فنی بهان تکنیک
 كامپيوتر
 الكترونيك
 الكتروتكنيك
 نقشه كشي معماري
 حسابداري بازرگاني

رشته الکتروتکنيک (برق):
بقاء و حيات توسعه ي پايدار اقتصادي هر جامعه به ميزان توليد انرژي الکتريکي آن کشور بستگي دارد، بطوري که شروع و ادامه فعاليت هر واحد صنعتي، توليدي، خدماتي و اقتصادي بدون استفاده از اين انرژي ميسر نيست. لذا ارايه خدمات رشته الکتروتکنيک سبب گسترش فعاليتهاي مختلف جامعه گرديده و نقش اساسي در اجراي کليه عمليات و انجام فرآيندها دارد.
هنر‌جويان اين رشته در طي دوران تحصيل با مباني برق، اصول اندازه‌گيري الکتريکي، سيم‌کشي ساختمان، برق‌ صنعتي، ماشينهاي الکتريکي، اصول اندازه‌گيري AC و DC،مدارهاي الکتريکي، طراحي وساخت ترانسفورماتورهاي فشار ضعيف، سيم پيچي انواع موتورهاي الکتريکي، تعمير لوازم برقي خانگي و ..... آشنا مي شوند.


زمينه ها و عناوين شغلي رشته‌ي الکتروتکنیک:

سيم کشي ساختمان (مسكوني، تجاري و صنعتي)
سيم پيچي ترانسفورماتورهاي فشار ضعيف
نقشه کشي مدارات الکتريکي
تعمير و نگهداري ماشينها و سيستم هاي الكتريكي
سيم پيچي استاتور ماشينهاي الکتريکي
سرويس و تعمير وسايل خانگي الکتريکي
نصب و راه اندازي سيستم برق و فرمان ماشين آلات صنعتي
مونتاژ، نصب و راه اندازي تابلوهاي توزيع برق و فرمان الکتريکي
و...


رشته الكترونيك:
 فرآيند هاي الكترونيكي نقش كليدي در برنامه ي توسعه ي اقتصادي كشورها داشته و گسترش تمامي بخش ها پيوند محكمي با خدمات اين رشته دارد. امروزه علم الكترونيك با پيشرفت برق آساي تكنولوژي در زمينه هاي طراحي، ساخت، بهره برداري نظارت و هدايت عمليات سيستم ها و مكانيسم هاي رايانه اي، مخابراتي و اطلاعاتي نقش مهمي را ايفا نموده و ضرورت بيش از پيش اين رشته را در جامعه آشكار مي سازد.
هنر جويان اين رشته در طي دوران تحصيل با مباني برق،‌ اصول اندازه گيري الكتريكي، الكترونيك عمومي، مدارهاي الكتريكي، مباني مخابرات، راديو و تلفن، مباني ديجيتال و كار  در آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي و آزمايشگاه مباني مخابرات، راديو، آنتن مركزي و .... آشنا مي شوند.

زمينه ها و عناوين شغلي رشته‌ي الکترونیک:
 مونتاژ كار سيستم هاي پيجينگ
 تعمير و راه اندازي سيستم پيجينگ
 اپراتور راديو و تلويزيون (اتاق فرمان)
 نصب ماشين آلات صنعتي الكترونيكي
 متصدي حفاظت سيستم هاي الكترونيكي
 متصدي نگهداري خطوط برق و تلگراف و تلفن
 نصب و راه اندازي  تجهيزات پزشكي الكترونيكي
 متصدي كنترل كيفيت محصولات صنعتي Q.C
 تعمير دستگاههاي مخابراتي«صوتي و تصويري»
 و......

رشته نقشه کشي معماري:
در دنياي امروز تامين آسايش و آرامش روحي بشر يکي از هدفهاي اصلي بوده و بکارگيري تکنولوژي و علوم پيشرفته در طراحي و خلق فضا و اجراي پروژه هاي معماري از اهميت خاصي برخوردار است.
 امروزه ارتباط تصويري داراي جايگاه ارزشمندي است و نقشه کشي معماري يکي از مهمترين گونه‌هاي آن بوده و در تمامي رشته هاي فني مورد استفاده قرار مي گيرد. فراگيري علم و هنر معماري و آشنايي با سبک و شيوه هاي معماري اسلامي ايران و جهان و بناهاي تاريخي ساير ملل از مباحث بسيار مهم و ضروري اين رشته به شمار مي رود.
هنرجويان اين رشته در طي دوران تحصيل با مباني هنرهاي تجسمي، ترسيم فني و نقشه کشي، طراحي و درک تصاوير، حجم و ماکت سازي، متره و برآورد، کاربرد رايانه در نقشه کشي، مباني طراحي معماري، بناهاي تاريخي، مواد و مصالح‌ساختماني، نقشه‌برداري و ترازيابي با دوربين هاي نيوو  و .... آشنا مي شوند.

زمينه ها و عناوين شغلي رشته‌ي معماری:
نقشه کش نقشه هاي اجرايي معماري
نقشه کش معماري داخلي
نقشه کش نقشه هاي سازه اي
نقشه کش کامپيوتري
کمک پژوهشگر معماري
کنترل کيفيت ساختمان
دفاتر مهندسين مشاور و طراح
 مترور
نظرات بر امور زيبايي ساختمان
و........

رشته حسابداري بازرگانی:
 علم حسابداري با تمدن هم زاد است و به اندازه ي تمدن بشري قدمت دارد. حسابداري همراه ساير دانشهاي فني در گذر زمان در پاسخ به نيازهاي فزاينده و گوناگون بشري رشد و تكامل يافته است. حسابداري زبان تجارت است، زيرا اطلاعات مالي را به آگاهي ديگران مي رساند.
اين زبان به منظور ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات اقتصادي براي افراد، مؤسسات، سازمانهاي دولتي و ساير نهادها مورد استفاده قرار مي گيرد. براي توزيع صحيح منابع كمياب مالي و استفاده از آنها، لازم است تصميم گيري هايي مناسب بر مبناي قابل اعتماد صورت پذيرد، از اين روي حسابداري نقش مهمي در سيستم اقتصادي و اجتماعي هر جامعه ايفا مي كند. موضوع حسابداري ماهيت اقتصادي دارد و روش های آن خصلت آماري دارد. موضوع مشخصي كه حسابداري با آن سروكار دارد قيمت پولي است. حسابداري رنگ و فام اخلاقي دارد، زيرا يافتن حقيقت و منعكس كردن آن بخشي از وظيفه اجتماعي بخشي از وظيفه اجتماعي حسابداري است و يكي از اصول حسابداري، رازداري مي باشد.


زمينه ها و عناوين شغلي رشته‌ي حسابداری بازرگانی:
مدير مالي
معاون مالي
رئيس حسابداري شركت
كارشناس حسابداري
حسابدار صنعتي
حسابدار مالي
حسابرس
كمك حسابدار
كمك حسابرس
سر مميز مالي                               

رشته کامپيوتر:
عصر حاضر را مي توان عصر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ناميد. زمينه‌ساز اين تحول جديد در صنعت نيمه هادي‌ها و در نتيجه رايانه است. در دنياي امروز كه دانش بشري به سرعت در حال تحول و دگرگوني مي‌باشد علوم و صنايع گوناگون به طور شگفت‌انگيزي به رايانه وابسته است و استفاده از امكانات رايانه‌اي و ارتباط از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي، افق هاي جديدي را در راه آنها گسترده است. هنرجويان اين رشته در طي دوران تحصيلي با مباني كامپيوتر و IT، سيستم ‌عامل Windows XP و 2003Server، نرم افزارهاي كاربردي متداول (Photoshop ,Dreamweaver , HTML Antivirus , Power Point, Word, Excel, ASP) و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي (Premiere ,Soundforge SnageIT, Flash) و برنامه‌سازي بانكهاي اطلاعاتي (SQL,Access)  و برنامه‌سازي تحت ويندوزVisual Basic سخت‌افزار (مدارهاي منطقي، عيب‌يابي مقدماتي، مونتاژ، A+
 و شبكه‌هاي كامپيوتري) مفاهيم اينترنت (IE)، زبان تخصصي و ... آشنا مي‌شوند.


زمينه ها و عناوين شغلي رشته‌ي کامپیوتر:
مسئول كارگاه آموزش كامپيوتر
برنامه سازي سيستم هاي كامپيوتري
طراحي و برنامه نويسي Web Site
پشتيبان Web Site
 توليد محتواي الكترونيكي
(نرم افزارهاي چند رسانه اي)
راهبر سيستم هاي كاربردي كامپيوتر
نصاب و راهبر سايت كامپيوتر
سرپرست سايت كامپيوتر
سرپرست راهبري شبكه هاي محلي كامپيوتر
فعاليت در كارگاه سخت افزار و مونتاژ
توليد و مونتاژ صدا، تصوير، فيلم و انيميشن
طراحي و ساخت محصولات تبليغاتي
(تيزر، پوستر، كاتالوگ، كارت ويزيت و ...)

دوره پيش دانشگاهي هنر
به منظور آمادگي نسبي فارغ التحصيلان براي ادامه تحصيل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دوره پيش دانشگاهي هنر پيش بيني گرديده است.
تعداد واحداهاي درسي دوره 24 واحد است که 8 واحد آن دروس عمومي و 16 واحد آن دروس تخصصي و در طي دو نيمسال ارائه مي گردد.
عناوين دروس: روخواني قرآن - معارف اسلامي (1) و (2) - زبان فارسي (1) و (2) - زبان خارجه (1) و (2) - آشنايي با رشته هاي مختلف هنري - سير هنر در تاريخ (1) و (2) - هنر وادب فارسي - كارگاه هنر (1)  و (2) – انسان،  فضا،  طراحي - آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران.

شرايط و ضوابط ورود به دوره ی پیش دانشگاهی هنر
1ـ کليه فارغ التحصيلان رشته‌هاي هنري شاخه فني و حرفه اي که دروس طراحي (1)، مباني هنر هاي تجسمي، تاريخ هنر ايران و تاريخ هنر جهان را گذرانده اند مي توانند بدون شرکت در آزمون تغيير رشته وارد دوره پيش دانشگاهي هنر شوند.
2ـ آن دسته از هنرجويان شاخه ي فني و حرفه اي که هر يک از دروس فوق الذکر در رشته ي تحصيلي آنان تعريف نشده و همچنين کليه دانش آموزان شاخه هاي نظري و کاردانش بايد در آزمون تغيير رشته هنر شرکت نموده و نمره قبولي دروس مذکور را کسب نمايند.
1ـ 2ـ حد اقل نمره قبولي دروس طراحي (1)و مباني هنرهاي تجسمي 12و دروس تاريخ هنر ايران و تاريخ هنر جهان 10مي باشد.
2ـ 2ـ دانش‌آموزاني که در آزمون تغيير رشته ي هنر قبول نشده و يا شركت ننموده اند، مي‌توانند به صورت داوطلب آزاد، دوره‌ي مذکور را در مراكز پيش دانشگاهي هنر بزرگسال دولتي بگذرانند.
3ـ ثبت نام از دانش آموزان پسر با رعايت ضوابط و مقررات حوزه ي نظام وظيفه انجام مي‌گيرد.